خدمات مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر   
چهارشنبه ، 8 خرداد 1392 ، 11:36

نمونه سند بیع قطعی (غیر منقول  سند تفکیکی )

فروشنده :آقای محمود محمدزاده فرزند ... بشناسنامه شماره 1255 متولد  13 و شماره ملی  2754051111 مقیم تهران خیابان ولیعصر خیابان والی نژاد پلاک 56 طبقه اول کدپستی 1969843314

خریدار : آقا/ خانم  (با مشخصات کامل )

مورد معامله ،و مشخصات آن : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول

قطعه دوم تفکیکی به مساحت 150 متر مربع پلاک ثبتی 170 فرعی از 70 اصلی (عین سند

مالکیت قید شود ) واقع در بخش 11 تهران با جمیع توابع عرفی و قانونی آن . مورد ثبت یک برگ

سند مالکیت به شماره چاپی 123456 شماره ثبت 4321 صفحه 190 دفتر جلد 155 که سند

مالکیت در تاریخ 15/2/1390 بنام فروشنده ثبت و صادر گردیده ( در اسناد دفترچه ای شاید چنین

نباشد و طبق سند قطعی شماره 5645 مورخ 6/5/1389 دفتراسنادرسمی شماره 495 تهران )

بنام فروشنده انتقال یافته است . به نشانی تهران خیابان ... کوچه.... الی آخر .

حدود مورد معامله بشرح سند مالکیت فوق می باشد .

به انضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به حق امتیاز برق اختصاصی شماره111111 و به قدر

سهم از حق امتیاز برق عمومی شماره 222222222 و آب شماره 3333333 و گاز شماره444444

منصوبه در مورد معامله با ودایع مربوطه .

خریدار ضمن این سند پرداخت هرگونه بدهی مصرفی و انشعاب آب ،برق و گاز منصوبه را قبول

نمود و در صورت پرداخت با ارائه قبوض پرداختی حق دارد از فروشنده مطالبه و وصول نماید .

متعاملین اظهار نمودند که از اشخاص ممنوع معامله نبوده و هرگونه مسئولیت آن را متضامنا"

قبول کردند .

فروشنده ضمن این سند خریدار را نماینده خود قرار داد که در صورت بروز هر گونه اشتباه قلمی

در تنظیم سند در دفتراسناد رسمی حاضر و سند اقرار اصلاحی مربوطه را بدون تغییر در ارکان و

ماهیت سند تنظیم و امضا نماید .

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست