نمونه اسناد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر   
چهارشنبه ، 8 خرداد 1392 ، 11:44

فروشنده :آقای محمود محمدزاده فرزند ... بشناسنامه شماره 1255 متولد  13 و شماره ملی  2754051111 مقیم تهران خیابان ولیعصر خیابان والی نژاد پلاک 56 طبقه اول کدپستی 1969843314

خریدار : آقا/ خانم  (با مشخصات کامل )

مورد معامله ،و مشخصات آن : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول قطعه دوم تفکیکی به مساحت 150 متر مربع پلاک ثبتی 170 فرعی از 70 اصلی (عین سند مالکیت قید شود ) واقع در بخش 11 تهران با جمیع توابع عرفی و قانونی آن . مورد ثبت یک برگ سند مالکیت به شماره چاپی 123456 شماره ثبت 4321 صفحه 190 دفتر جلد 155 که سند مالکیت در تاریخ 15/2/1390 بنام فروشنده ثبت و صادر گردیده ( در اسناد دفترچه ای شاید چنین نباشد و طبق سند قطعی شماره 5645 مورخ 6/5/1389 دفتراسنادرسمی شماره 495 تهران ) بنام فروشنده انتقال یافته است . به نشانی تهران خیابان ... کوچه.... الی آخر .

حدود مورد معامله بشرح سند مالکیت فوق می باشد .

به انضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به حق امتیاز برق اختصاصی شماره111111 و به قدر سهم از حق امتیاز برق عمومی شماره 222222222 و آب شماره 3333333 و گاز شماره444444 منصوبه در مورد معامله با ودایع مربوطه .

خریدار ضمن این سند پرداخت هرگونه بدهی مصرفی و انشعاب آب ،برق و گاز منصوبه را قبول نمود و در صورت پرداخت با ارائه قبوض پرداختی حق دارد از فروشنده مطالبه و وصول نماید .

متعاملین اظهار نمودند که از اشخاص ممنوع معامله نبوده و هرگونه مسئولیت آن را متضامنا" قبول کردند .

فروشنده ضمن این سند خریدار را نماینده خود قرار داد که در صورت بروز هر گونه اشتباه قلمی در تنظیم سند در دفتراسناد رسمی حاضر و سند اقرار اصلاحی مربوطه را بدون تغییر در ارکان و ماهیت سند تنظیم و امضا نماید .

بها: مبلغ یک میلیارد ریال که بنا به اظهار فروشنده تماما" و نقدا" به وی پرداخت شده و دریافت نموده است .

متعاملین ضمن این سند کافه خیارات خصوصا" خیار غبن فاحش را از خود سلب و اسقاط نمودند.

حسب اظهار فروشنده منافع مورد معامله قبلا" به شخصی واگذار نشده ؛ خریدار با رویت مورد معامله و اطلاع از محل وقوع آن اقرار به تصرف و تحویل مورد معامله نمود و طرفین ضمن قرائت سند و اطلاع از محتویات و مندرجات و مستندات آن با رضایت خود ثبت و سند را امضا کردند.

مستندات تنظیم سند :

1- استعلام ثبتی شماره 8978 مورخ 3/9/1391 اداره ثبت منطقه شمیران مبنی بر عدم بازداشت مورد معامله و تطبیق سند با دفتر املاک .

2- گواهی مالیاتی شماره 9696 مورخ 2/9/1391 صادره از واحد مالیاتی شماره 65014 اداره کل امور مالیاتی شمال تهران .

3- گواهی پایان ساختمان شماره 2020 مورخ 5/5/1391 صادره از شهرداری منطقه سه تهران که خریدار ملاحظه و قبول نمود و عدم مغایرت و مطابقت  آن را با مورد معامله اعلام و هرگونه مسئولیت حاصله را قبول نمود .

حق ثبت به مبلغ ....... ریال (بر اساس ارزش معاملاتی محاسبه می شود ) به شماره مرجع 1234567 و حق تحریر و بهای اوراق و ارزش افزوده به مبلغ ...... ریال  از طریق سامانه الکترونیکی واریز شد . برای تنظیم سند اوراق شماره ......... و ........ مصرف و قبض تحریر صادر و تسلیم شد .

بتاریخ 5/9/1391 شمسی محل امضا

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 8 خرداد 1392 ، 12:23
 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست